Problem solving (5 zašto i 8D) – sa odg.statističkim alatima, tehnikama

Greške koje se javljaju u toku proizvodnje moguće su u svakom poslu, ali se one moraju svesti na najmanju moguću meru najpre zbog direktnih finansijskih gubitaka, kao i indirektnih gubitaka koji se javljaju ukoliko neusaglašenost proizvoda ima implikacije na krajnjeg korisnika. Problem solving je alat kojim se uspostavlja metodologija rešavanja problema u 8 koraka (D0 priprema, D1 uspostavljanje tima, D2 opisivanje problema, D3 razvoj privremenih mera, D4 definisanje puta uzroka, D5 izbor i verifikacija stalnih korektivnih mera, D6 primena i validacija stalnih korektivnih mera, D7 prevencija ponovnog pojavljivanja i D8 priznanja timu i doprinosu pojedinaca). Cilj kursa je upoznavanje i obučavanje polaznika za primenu rešavanje problema SOLVING (metode 5 zašto i 8D) i odgovarajućih statističkih alata - tehnika. Kurs je namenjen svim zaposlenima koji učestvuju u primeni metoda i tehnika za analizu problema i ujedno žele da obezbede i realizuju kontinualno poboljšanje.

Šifra: 023
Trajanje kursa: 2 dana
Oblast kursa: Autoindustrija

Nakon završetka obuke, korisnici će moći da:
 • Razumeju značaj koršćenja statističkih metoda;
 • Koristeći odgovarajuće metode realizuju kontinualno poboljšanje u svojim organizacijama;
 • Razumeju procesni pristup.
 • Upravljanje kvalitetom;
 • Prikupljanje ideja i rešenja – Brainstorming;
 • Dijagram sličnosti;
 • Poređenje karakteristika (Benchmarking);
 • Dijagram uzrok- posledica;
 • Dijagram toka;
 • Karte za ovladavanje procesa (SPC);
 • Histogram;
 • Pareto dijagram;
 • Dijagram rasipanja;
 • QFD;
 • DOE;
 • Statističko postavljanje (projektovanje) tolerancija – Taguchi metode;
 • Metoda 5 ZAŠTO;
 • Postupak rešavanja problema metodom SOLVING (8D- Kaizen);
 • Vežba: SOLVING;
 • Testiranje;
 • Ocenjivanje testa i saopštavanje rezultata.
Trajanje kursa: 1 dana
Cena kursa je 350€ + PDV Kao polaznik naše obuke ćete dobiti:
 • Radni materijal;
 • Mogućnost konsultacija i razmene iskustava sa stručnjacima TMS-a.

 

Broj polaznika

Min: 8 Max: 12  

Mesto održavanja:

ТМS СЕЕ Rudnička 2, Beograd

  Zvezdan Marković

  O predavaču:

  Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo stečeno u Industriji motora Rakovica, kompanijama Blue Q Point, AF Group, TCA, Lean, Rading group i brojnim sertifikacionim telima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.
  Nastavi sa čitanjem „Zvezdan Marković“