Lean VSM – Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti

Šifra: 126
Trajanje kursa: 3 dana

VSM predstavlja specijalni tip dijagrama toka procesa koji se zasniva na principima koncepta LEAN SIX SIGMA (pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti). Osnovna svrha ovog pristupa je da prikaže i unapredi tokove informacija i resursa, identifikuje i poveže sve aktivnosti vezane za poboljšavanje sistema, omogući organizacijama da uoče otpad-gubitke (iz procesa) i definišu planove za njihovo otklanjanje. Takođe, uključuje aktivnosti za obradu podataka od klijenta i definiše akcije za transformaciju proizvoda na putu do kupca.

Lean Six Sigma, YB (yellow belt)

Šifra: 059
Trajanje kursa: 1 dan

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt).

Lean Six Sigma, GB (green belt)

Šifra: 060
Trajanje kursa: 3 dana

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt).

Cilj obuke je upoznavanje i sticanje veštine za učestvovanje u primeni LEAN SIX SIGMA metode u sopstvenoj organizaciji. LEAN SIX SIGMA GB (green belt) se bavi načinima identifikacije i determinizacije procesa radi povećanja efektivnosti i efikasnosti.

Lean Six Sigma, BB (black belt)

Šifra: 061
Trajanje kursa: 5 dana

LEAN SIX SIGMA je u suštini SIX SIGMA metoda sa uključenim elementima LEAN metode (trend poslednjih par godina), pri čemu je SIX SIGMA najobuhvatnija problem solving metodologija. Nastala u korporaciji MOTOROLA i obuhvata gotovo sve alate kvaliteta, ali u isto vreme i vrlo zahtevne statističke metode radi dokazivanja uzročno posledičnih relacija, sa uspostavljenim DMAIC fazama, uz rangiranje veštine u ovoj metodi po uzoru na borilačke veštine (YB yellow belt, GB green belt, BB black belt). Cilj je upoznavanje i sticanje veštine za učestvovanje u primeni LEAN SIX SIGMA metode u sopstvenoj organizaciji. LEAN SIX SIGMA BB (black belt) se bazira na unapređenju poslovnih procesa.

KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa

Šifra: 088
Trajanje kursa: 2 dana

KAIZEN predstavlja koncept kontinuiranog unapređenja poslovanja, zasnovan na primeni više tehnika, metoda i alata, baziran na pozitivnoj praksi. Primenjuje se u svim oblastima i na svim nivoima, nezavisno od industrije. Kompanije koje primenjuju KaiZen pristup ostvaruju vrhunske rezultate. Kurs je zasnovan na sintezi teoretskih (30%) i praktičnih (70%) elemenata, sa ciljem da se prenesu i kod polaznika razviju primenljiva praktična znanja i veštine. Specifični cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene Kaizen alate I tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji. Cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene KaiZen alate i tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji.