Priprema za akreditaciju ISO/IEC 17025

Šifra: 102
Trajanje kursa: 1 dan

Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje njihove tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja/etaloniranja. Ona je najbolji put za merenje performansi laboratorije, kojom se utvrđuje njena bolja tržišna pozicija i omogućava međunarodno priznavanje tehničke kompetentnosti. Kurs je namenjen neakreditovanim laboratorijama, laboratorijama u kojima je primenjen sistem menadžmenta prema ISO 9001, a koji žele da znaju ili primene zahteve ISO/IEC 17025 u svom radu. Cilj kursa je sticanje osnovnog znanja u vezi koncepta standarda ISO/IEC 17025, kao i znanja koje je neophodno za samoocenjivanje laboratorije prema ISO/IEC 17025.

Priprema za akreditaciju ISO/IEC 17020

Šifra: 101
Trajanje kursa: 1 dan

Kontrolisanje se najčešće koristi u svrhe verifikacije određenih proizvoda i opreme, odnosno periodičnih pregleda opreme, instalacija i specifičnih procesa. Korišćenjem usluga akreditovanih kontrolnih tela otkloniće se sve sumnje u kvalitet sistema kontrolisanja koje sprovode ta tela. Kurs je namenjen neakreditovanim kontrolnim telima, kontrolnim telima u kojima je primenjen sistem menadžmenta prema ISO 9001, a koji žele da znaju ili primene zahteve ISO/IEC 17020 u svom radu. Cilj kursa je sticanje osnovnog znanja u vezi koncepta standarda ISO/IEC 17020, kao i znanja koje je neophodno za samoocenjivanje kontrolnih tela prema ISO/IEC 17020.

Priprema za akreditaciju ISO/IEC 15189

Šifra: 100
Trajanje kursa: 1 dan

Akreditacija medicinskih laboratorija se koristi kao sredstvo za potvrđivanje njihove kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja (biohemijska, biološka i sl.). Ona je najbolji put za merenje performansi laboratorije. Kurs je namenjen neakreditovanim medicinskim laboratorijama, laboratorijama u kojima je primenjen sistem menadžmenta prema ISO 9001, a koji žele da znaju ili primene zahteve EN ISO 15189 u svom radu. Cilj kursa je sticanje osnovnog znanja u vezi koncepta standarda EN ISO 15189, kao i znanja koje je neophodno za samoocenjivanje laboratorije prema EN ISO 15189.

PRIPREMA ZA AKREDITACIJU ISO/IEC 17065

Šifra: 099
Trajanje kursa: 1 dan

Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje njihove tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja/etaloniranja. Ona je najbolji put za merenje performansi laboratorije, kojom se utvrđuje njena bolja tržišna pozicija i omogućava međunarodno priznavanje tehničke kompetentnosti. Kurs je namenjen neakreditovanim laboratorijama, laboratorijama u kojima je primenjen sistem menadžmenta prema ISO 9001, a koji žele da znaju ili primene zahteve ISO/IEC 17025 u svom radu. Cilj kursa je sticanje osnovnog znanja u vezi koncepta standarda ISO/IEC 17025, kao i znanja koje je neophodno za samoocenjivanje laboratorije prema ISO/IEC 17025.

ISO/IEC 17020 Zahtevi standarda

Šifra: 093
Trajanje kursa: 2 dana / 3 dana

Tehnička kompetentnost kontrolnog tela zavisi od mnogo faktora koji uključuju i: osoblje sa relevantnim znanjem, veštinama i iskustvom; odgovarajuću opremu, održavanu i kad je to neophodno, etaloniranu; postupke vezane za predmete kontrolisanja; odgovarajuće postupke kontrolisanja; korektno izveštavanje o rezultatima kontrolisanja; odgovarajuću kontrolu dobijenih rezultata. Uz uspostavljeni sistem menadžmenta i dokazanu kompetentnost, korisnik može biti siguran da je dobio pouzdane rezultate kotrolisanja. Svi zahtevi vezani za sistem menadžmenta i tehničku kompetentnost kontrolnih tela dati su u ISO/IEC 17020. Obuka je namenjena menadžerima kvaliteta, tehničkom menadžmentu, internim proveravačima kontrolnih tela. Cilj obuke je razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020, sticanje neophodnih znanja u cilju uspostavljanja sistema rada kontrolnog tela prema zahtevima ISO/IEC 17020, kao i efikasno definisanje i realizacija zadataka, ovlašćenja i odgovornosti menadžera kvaliteta i tehničkog menadžmenta.