Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu

Šifra: 105
Trajanje kursa: 3 dana

Pripremna nastava se organizuje po programu sastavljenom od strane vrsnih praktičara na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Program obuke je usklađen sa Pravilnikom Ministarstva rada i socijalne politike, koji reguliše način i program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Obuka uključuje teorijski i praktični deo. Naglasak je stavljen na radionicu, nakon koje se stiče znanje o potencijalnim konkretivnim merama i upotrebi praktičnih veština, neophodnih za polaganje praktičnog i stručnog dela ispita koji organizuje Ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj obuke je priprema polaznika za uspešno polaganje ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike Obuka je namenjena onima koji nameravaju da polažu stručni ispit, ali i poslodavcima i zaposlenima koji, nevezano za polaganje ispita, žele da se osposobe za samostalnu izradu akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

OHSAS 18001 Zahtevi standarda

Šifra: 011
Trajanje kursa: 1 dan

Razvoj i održavanje Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zahteva detaljno poznavanje BS OHSAS 18001 familije standarda, SCC/SCP i ostalih regulativa povezanih sa ovom temom.

Ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 18001:2007.

Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve ovog standarda i razrešili dileme oko njihovog tumačenja i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.

OHSAS 18001 Eksterni auditor

Šifra: 010
Trajanje kursa: 5 dana + 2 dana praktične obuke

OHSAS 18001:2007 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU, kurs za auditore/vodeće auditore, obuka je koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Ovaj kurs je koncipiran tako da vam pruži znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje provere sistema menadžmenta prema standardu OHSAS 18001, efektivno i sigurno. Kurs ispunjava zahteve Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA).

Kurs je namenjen budućim ocenjivačima preko treće strane, predstavnicima rukovodstva za kvalitet i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti upravljanjem zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere od kojih koristi ima proveravana organizacija, ali i sam proveravač kroz jačanje lične kompetentnosti.

OHSAS 18001 Interni auditor

Šifra: 009
Trajanje kursa: 2 dana

OHSAS 18001:2007 – SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU, kurs za interne auditore, obuka je koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Kurs je osmišljen na taj način da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca sa stanovišta zahteva standarda serije OHSAS 18000. Kurs je namenjen svima koji su u svojim organizacijama odgovorni i zaduženi za sprovođenje interne provere sa stanovišta upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, rukovodioci koji treba da se upoznaju sa principima provere kako bi se ista pravilno sprovela u matičnim organizacijama i u organizacijama isporučilca. Primarni cilj ovog sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere u svojim ili organizacijama svojih isporučilaca, uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere.