SA 8000 Interni auditor

Šifra: 125
Trajanje kursa: 1 dan

Kurs pruža znanja o društvenoj odgovornosti, koristeći pristup sistema upravljanja SA 8000, koji podstiče organizacije da razvijaju, održavaju i primenjuju društveno prihvatljive prakse na radnom mestu. Kurs se preporučuje predstavnicima svih organizacija koje su suštinski zainteresovane za unapređenje društvene odgovornosti u svojim kompanijama (menadžeri, HR, lica odgvorna za bezbednost i zdravlje na radu i upravljanje zaštitmo životne sredine, predstavnici zaposlenih, predstavnici sindikata…).

Cilj kursa je da omogući polaznicima razumevanje pojma društvene odgovornosti u svetlu zahteva međunarodnih standarda i u cilju preispitivanja sistema menadžmenta u sopstvenoj kompaniji i vrednovanja spremnosti za ispunjavanje zahteva međunarodnih konvencija, zakonske regulative i zahteva standdarda. Da stvori mogućnost za unapređenje sistema upravljanja u kompaniji u cilju povećanja kompatentnosti i stvaranja mogućnosti za ravnopravno uključenje na međunarodno tržište, a sa druge strane da omogući sistematičan pristup unapređenju uslova za rad u spostvenoj kompaniji.

Društvena (korporativna) odgovornost – Standard ISO 26000 i modeli društvene odgovornosti organizacija

Šifra: 056
Trajanje kursa: 1 dan

Kurs obuhvata izučavanje modela i koncepata iz oblasti društvene odgovornosti organizacija, i oblikovan je u skladu sa strukturom standarda ISO 26000 – Smernice za društvenu odgovornost. Ovaj standard na sveobuhvatan i praktičan način pruža pomoć svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost, da otkriju koja su polja za njih ključna u pogledu društvene odgovornosti i na koji način mogu postići poboljšanja. Standard je koncipiran na način da posluži kako organizacijama kojima je bavljenje društvenom odgovornošću relativno novo, tako i onim organizacijama koja su dostigle visok nivo zrelosti po tom pitanju.

Kurs je namenjen svima koji žele pravilno da tumače društvenu odgovornost, da u svojim organizacijama primene osnovne principe i bave se ključnim temama društvene odgovornosti, kako prema standardu ISO 26000, tako i prema ostalim, relevantnim standardima i drugim modelima, i da o tome pravilno komuniciraju sa svim interesnim stranama i javnošću u celini.

Osnovni cilj kursa odnosi se na razumevanje sistemskog pristupa društvenoj odgovornosti, zasnovanog na prepoznavanju interesnih i zainteresovanih strana, i stvaranje osnova za primenu koncepta društvene odgovornosti u sopstvenoj organizaciji, u skladu sa uputstvima iz standarda ISO 26000, AA1000, britanskim i kanadskim modelom razvijenim za potrebne tamošnjih kompanija, kao i modelima vrednovanja učinka i izveštavanja o performansama po pitanju društvene odgovornosti.

Materijali koji se koriste tokom tokom kursa, sem pomenutih, zasnivaju se i na dokumentima “UN Global Compact”, “Global Reporting Initiative”, “UNIDO on CSR: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries”, “OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, kao i dokumentima Evropske komisije “Green paper” i “White paper”.