Lean VSM – Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti

Šifra: 126
Trajanje kursa: 3 dana

VSM predstavlja specijalni tip dijagrama toka procesa koji se zasniva na principima koncepta LEAN SIX SIGMA (pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti). Osnovna svrha ovog pristupa je da prikaže i unapredi tokove informacija i resursa, identifikuje i poveže sve aktivnosti vezane za poboljšavanje sistema, omogući organizacijama da uoče otpad-gubitke (iz procesa) i definišu planove za njihovo otklanjanje. Takođe, uključuje aktivnosti za obradu podataka od klijenta i definiše akcije za transformaciju proizvoda na putu do kupca.

KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa

Šifra: 088
Trajanje kursa: 2 dana

KAIZEN predstavlja koncept kontinuiranog unapređenja poslovanja, zasnovan na primeni više tehnika, metoda i alata, baziran na pozitivnoj praksi. Primenjuje se u svim oblastima i na svim nivoima, nezavisno od industrije. Kompanije koje primenjuju KaiZen pristup ostvaruju vrhunske rezultate. Kurs je zasnovan na sintezi teoretskih (30%) i praktičnih (70%) elemenata, sa ciljem da se prenesu i kod polaznika razviju primenljiva praktična znanja i veštine. Specifični cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene Kaizen alate I tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji. Cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene KaiZen alate i tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji.

KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa

Šifra: 087
Trajanje kursa: 1 dan

Kurs je zasnovan na sintezi teoretskih (30%) i praktičnih (70%) elemenata, sa ciljem da se prenesu i kod polaznika razviju primenljiva praktična znanja i veštine. Specifični cilj obuke jeste da polaznici na realnim primerima primene Kaizen alate I tehnike; osposobe se za kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta i poslovanja organizacije u celini i vođenje projekta uspostavljanja KaiZen pristupa i kulture u organizaciji.

Customer Centrality Expert Practical Workshop Lvl3

Šifra: 052
Trajanje kursa: 1 dan

Kurs Customer Centrality Workshop zasniva se na praktičnom primeru, na kome je objašnjeno kako razviti Customer Centrality Engine. Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli znanja i veštine za razvoj customer mirror map i identifikaciju interaktivnih dodirnih tačaka. Osnovni cilj je osposobljavanje studenata za korišćenje metodologije i alata na realnim studijama slučaja.

Lean Startup Expert Practical Workshop Lvl3

Šifra: 051
Trajanje kursa: 1 dan

Lean Startup Workshop se zasniva na praktičnom primeru, na kome je objašnjeno kako razviti i testirati nove ideje.

Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli veštine da testiraju ideje u ranim fazama razvoja MVP-a.

Osnovni cilj je osposobljavanje polaznika za korišćenje metodologije i alata na realnim studijama slučaja.