IRCA ISO 9001:2015 Lead Auditor

Šifra: 129
Trajanje kursa: 5 dana

Lead Auditor ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore, jeste obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata i ujednačena. Ovaj kurs je koncepciran tako da Vam pruži znanja i veštine koje su potrebne za obavljanje provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 9001, efektivno i sigurno. Kurs ispunjava zahteve Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA). Kurs je namenjen budućim ocenjivačima preko treće strane, predstavnicima rukovodstva i članovima organizacije koji će se ozbiljnije baviti sistemom menadžmenta kvaliteta. Primarni cilj ovog kursa je sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za efektivne i efikasne provere od kojih koristi ima proveravana organizacija, ali i sam proveravač kroz jačanje lične kompetentnosti.

ISO 19011: 2011 Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta

Šifra: 115
Trajanje kursa: 1 dan

Standard ISO 19011: 2011 Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta uključuje principe proveravanja, menadžment programima provere i sprovođenje provera sistema menadžmenta, kao i uputstvo o vrednovanju kompetentnosti pojedinaca uključenih u proces proveravanja, uključujući osobe koje rukovode programom provere, proveravače i timove proveravača. Kurs je namenjen svim organizacijama koje imaju (ugovornu, zakonsku ili drugu) potrebu da sprovedu internu ili eksternu proveru sistema menadžmenta ili da vrše menadžment programom provere, kao i proveravačima, vođama proveravačkih timova, menadžerima programom provere. Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda ISO 19011: 2011.

ISO 9001: 2015 Interni auditor

Šifra: 094
Trajanje kursa: 2 dana

Na ovom kursu će biti predstavljeni načini za odgovore na zahvete nove verzije standarda. Kurs je prvenstveno namenjen kompanijama koje već imaju primenjen standard ISO 9001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta. Cilj kursa je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 9001, kako bi se na najbolji način pripremili za poboljšanje svog sistema. Kurs, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera prema novoj verziji standarda.

ŠEME OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI

Šifra: 104
Trajanje kursa: 1 dan

Šema ocenjivanja usaglašenosti predstavlja sistem ocenjivanja usaglašenosti koji se odnosi na specificiranje objekata ocenjivanja usaglašenosti, na koji se primenjuju isti utvrđeni zahtevi, opšta pravila i procedure. Kurs je namenjen svima koji žele da formiraju šemu ocenjivanja usaglašenosti u cilju njene validacije na tržištu ili potencijalne akreditacije. Cilj kursa je da se steknu konkretna znanja o validaciji šeme ocenjivanja usaglašenosti na tržištu i/ili steknu znanja neophodna za akreditaciju za konkretnu šemu ocenjivanja usaglašenosti.

REŠIĆEMO PROBLEM/SITUACIJU ZAJEDNO

Šifra: 103
Trajanje kursa: 1 dan

U svakodnevnom radu osoblje za ocenjivanje usaglašenosti se susreće sa nerešivim/ neobičnim/ komplikovanim situacijama, koje mogu negativno uticati na funkcionisanje sistema menadžmenta. Zašto te informacije ne biste podelili sa nama, a sve u cilju pronalaženja efikasnog rešenja koje će doprineti unapređenju vašeg rada? Radionica je namenjena osoblju laboratorija (laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje, medicinske laboratorije), osoblju kontrolnih i sertifikacionih tela koje će biti aktivni kreatori Radionice. Primarni cilj radionice je da se kroz interaktivan rad rešavaju problemi/situacije koje se mogu javiti u sistemu funkcionisanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.