Osvrt na eIDAS regulativu i predlog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Šifra: 147
Trajanje kursa: 1 dan

U okviru ovog kursa je razmatrana nova EU regulativa (tzv. eIDAS regulativa) o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja No. 910/2014 koja je stupila na snagu 01.07.2016. godine i kada je prestala da važi čuvena EU direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC iz 1999. godine. Kurs se u prvom delu fokusira na analizu same eIDAS regulative dok je drugi deo posvećem analizi nacrta Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Republike Srbije koji je u proceduri usvajanja a bazira se na navedenoj eIDAS regulativi. Osnovni aspekti koji se analiziraju u okviru ovog kursa odnose se na analize promena koje se uvode primenom navedene regulative i samog zakona u našem zakonodavstvu.

Osvrt na Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srbije i odgovarajuća podzakonska akta

Šifra: 078
Trajanje kursa: 1 dan

U okviru ovog kursa razmatran je nedavno doneti Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srbije i odgovarajuća podzakonska akta. Kurs se fokusira na analizu i tumačenje obaveze državnih organa i javnih preduzeća koje su propisane ovim zakonom, kao i ostalih organizacija koje spadaju u okvir primene istog. U uvodnom delu kursa se razmatra implementacija ISO/IEC 27001:2013 standarda za uspostavljanje ISMS (Information Security Management System) u informacionom sistemu organizacije i eventualna sertifikacija po navedenom standardu. Nakon toga se detaljno razmatraju odredbe Zakona i podzakonskih akata u cilju analize zahteva koje organizacije treba da ispune da bi bile saglasne sa odredbama istih.